เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
การบริหารงาน
ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์
เว็บไซค์ที่เกี่ยวข้อง

 


หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดพระรูป  ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี